bg-footer

BADANIA DO POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ

Badania do posługiwania się bronią, badania na broń, lub badania do broni – dotyczą osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Mają wykluczyć spośród kandydatów osoby z zaburzeniami funkcjonowania psychologicznego.

Badania psychologiczne:

 • do posługiwania się bronią:
  • bojową
  • myśliwską
  • sportową
  • kolekcjonerską
 • do nabywania oraz przechowywania materiałów wybuchowych
 • do obrotu bronią i materiałami niebezpiecznymi
 • do pracy detektywa czyli do wykonywania usług detektywistycznych
 • do pracy inspektora ruchu drogowego
 • do pracy strażnika gminnego (miejskiego)

Badanie kończy się wydaniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią. Szczegółowe przepisy określają termin ważności badań psychologicznych. W przypadku broni bojowej lub gazowej badanie należy powtarzać co 5 lat. W przypadku broni myśliwskiej nie ma obowiązku okresowego powtarzania badań. Wymagane są jedynie przy pierwszym i kolejnym występowaniu o broń.

Oferujemy kompleksowy pakiet badań lekarskich i psychologicznych potrzebnych do pozwolenia na broń:

Promocja

Komplet badań

Badania psychologiczne i lekarskie  potrzebne do otrzymania pozwolenia na posiadanie broni

 • W placówce przy Filtrowej 73 lok 25 wykonujemy równocześnie badania psychologiczne i lekarskie do posługiwania się bronią.
 • Po badaniu otrzymują Państwo dwa dokumenty potrzebne do złożenia na policji: orzeczenie psychologiczne do posługiwania się bronią oraz orzeczenie lekarskie do posługiwania się bronią.
 • Wszystkie badania zajmują około 2 – 3 godzin.

Badania psychologiczne na broń (posiadanie)

cena 200 ZŁ

Umów to badanie teraz lub dowiedz się więcej

Badania psychologiczne na broń (obrót)

cena 180 ZŁ

Umów to badanie teraz lub dowiedz się więcej

 

Kto korzysta z naszych badań do posługiwania się bronią?

 • osoby posługujące się bronią
 • osoby starające się o pozwolenie na posiadanie broni
 • osoby zatrudnione przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osoby które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe
 • detektywi
 • inspektorzy transportu drogowego
 • strażnicy miejscy i gminni
 • strażnicy straży marszałkowskiej
 • komornicy, kuratorzy i sędziowie, prokuratorzy, syndycy
 • pracownicy ochrony

 

Badanie psychologiczne do posługiwania się bronią obejmuje ocenę:

 • poziomu umysłowego
 • osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
 • poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

 

Badania do posługiwania się bronią Dla każdego , kto chce posiadać broń do ochrony osobistej, sportowej lub myśliwskiej Psycholog stwierdza czy osoba badana nie wykazuje zaburzeń natury psychologicznej (wymienionych w ustawie o broni i amunicji ) czyli sprawdza czy jest sprawna umysłowo i posiada pełną zdolność psychiczną do dysponowania bronią. W przypadku broni do ochrony osobistej badania powtarza się co 5 lat.

Badania do obrotu bronią Do zatrudnienia przy wytwarzania lub obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją . Badanie dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarczą, lub są zatrudnione przy produkcji i obrocie materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Badanie psychologiczne sprawdza czy osoba badana nie wykazuje zaburzeń funkcjonowania psychologicznego. Badanie powtarza się co 5 lat.

Badania do materiałów wybuchowych Badanie dotyczy osób, które prowadzą działalność w zakresie nabywania oraz przechowywanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego (np. praca przy fajerwerkach, w laboratorium chemicznym). Psycholog sprawdza poziom funkcjonowania psychologicznego i stwierdza czy brak istotnych zaburzeń w tym zakresie.

Badania inspektora ruchu drogowego To badanie potrzebne jest wyłącznie do pracy inspektora transportu drogowego Ocenia poziom umysłowy, osobowość i poziom dojrzałości społecznej do prawidłowego wykonywania obowiązków inspektora

Badania strażnika miejskiego i gminnego Do pracy na stanowisku strażnika. Badanie psychologiczne sprawdza czy osoba badana posiada zdolności psychiczne do wykonywania zadań strażnika . Dotyczy to zarówno strażników miejskich jak gminnych.

Badania do pracy detektywa Dla osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa. Dla osób, które już pracują lub będą pracować w tym zawodzie. Badanie psychologiczne ocenia poziom umysłowy i osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz poziom dojrzałości społecznej. Badanie powtarza się co 5 lat.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE PRACOWNIKÓW OCHRONY I DETEKTYWÓW

cena 150 ZŁ

Umów to badanie teraz lub dowiedz się więcej

Badania do posługiwania się bronią – co to jest i czy są konieczne? Do złożenia na policji wniosku o pozwolenie na posiadanie broni są badania psychologiczne są konieczne. Polegają na: 1. rozmowie z psychologiem 2. poddaniu się testom psychologicznym. Badania do posługiwania się bronią trwają od godziny do półtorej, w zależności od tempa pracy osoby badanej. Informacja o wynikach przekazywana jest bezpośrednio po badaniu. Badania wykonywana są tylko przez uprawnionych psychologów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Testy psychologiczne do posiadania broni – na czym polegają, jak długo trwają? Testy psychologiczne to część badania psychologicznego do posługiwania się bronią (na badanie składa się jeszcze rozmowa z psychologiem). Testy są różnorodne. Jedne dotyczą sprawności intelektualnej, inne cech osobowości bądź temperamentu. Badanie psychologiczne ma ustalić czy istnieją przeciwwskazania natury psychologicznej. Chodzi o zaburzenia, które są wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.

Badania psychologiczne na broń – gdzie w Warszawie można je wykonać? Mamy dwie pracownie, w których wykonujemy badania psychologiczne do posługiwania się bronią.

W placówce przy ul. Filtrowej 73 lok. 25 jest dostępny lekarz orzecznik, uprawniony do badania osób posługujących się bronią.

Terminy badań, dostępność. Pracujemy również po południu, a także w soboty.

Testy psychologiczne a pozwolenie na broń – czy można ubiegać się o pozwolenie na broń bez badań (testów) psychologicznych? O tym, że są niezbędne mówi Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji . Określa ona zasady wydawania pozwoleń na broń. W art. 15 i 15 a-l dokładnie opisuje reguły wykonywania badań psychologicznych i lekarskich oraz określa potrzebne uprawnienia psychologów i lekarzy. Lista upoważnionych psychologów dostępna jest na stronie: http://wpa.policja.waw.pl/wpa/bron/wykazy-lekarzy-i-psycho/525,dok.html

Badania lekarskie a pozwolenie na broń – czy można ubiegać się o pozwolenie na broń bez badań lekarskich? Badania lekarskie, podobnie jak psychologiczne, są nieodzowne przy staraniu się o pozwolenie na posługiwanie się bronią. Są wymagane przez Ustawę o broni i amunicji. Przy składaniu dokumentów w komendzie policji wymagane są obydwa orzeczenia: psychologiczne i lekarskie. Lista lekarzy uprawnionych do badań znajduje się na stronie: http://wpa.policja.waw.pl/portal/wpa/119/525/Wykaz_psychologow.html Współpracujemy z lekarzami z listy upoważnionych do badania osób posługujących się bronią. Kontakt przekazujemy na życzenie podczas badania psychologicznego

Badanie psychologiczne to jeden z etapów konieczny do pokonania przy staraniu się o uzyskanie pozwolenia na broń (lub licencję pracownika ochrony, lub koncesję do obrotu bronią). Dokładne informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Komendy Stołecznej Policji – Wydział Postępowań Administracyjnych. http://wpa.policja.waw.pl/portal/wpa/105/918/start.html

Badania na broń myśliwską Jeśli chcesz zostać myśliwym, musisz się liczyć z koniecznością odbycia badań psychologicznych oraz lekarskich do posługiwania się bronią. Może to przebiec bardzo sprawnie, jeśli dobrze dobierzesz terminy. Na badanie psychologiczne umawiasz się w naszej pracowni z dnia na dzień. Wskazujemy również lekarza orzecznika.

Jakie badania na pozwolenie na broń myśliwską Jeśli nosisz się z zamiarem kupna broni myśliwskiej, będziesz musiał przejść badania psychologiczne i lekarskie do posługiwania się bronią. Jeszcze dzisiaj umówisz się na badanie psychologiczne w naszej pracowni. Chętnie pomożemy również w znalezieniu lekarza orzecznika.

Badania do pozwolenia na broń myśliwską Jeśli starasz się o pozwolenie, potrzebujesz badania psychologicznego i lekarskiego. Badanie psychologiczne trwa od 1 do 1,5 godziny. Trzeba wypełnić kilka testów i odbyć rozmowę z psychologiem. Jeśli wszystko wypadnie dobrze, badanie kończy się otrzymaniem pozytywnego orzeczenia psychologicznego. Pomagamy umówić się z lekarzem orzecznikiem.

PRAWO

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń .

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń .

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich I psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego (Dz.U.z 2016 r.poz. 171), w zw. z art.106 n § 9 ustawy z dn. 27.07. 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.133 z późn. zm.), dotyczące oceny zdolności do pełnienia obowiązków asesora sądowego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej