bg-footer

BADANIA DO POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ

Badania do posługiwania się bronią, badania na broń, lub badania do broni – dotyczą osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Mają wykluczyć spośród kandydatów osoby z zaburzeniami funkcjonowania psychologicznego.

Badania psychologiczne:

 • do posługiwania się bronią:
  • bojową
  • myśliwską
  • sportową
  • kolekcjonerską
 • do nabywania oraz przechowywania materiałów wybuchowych
 • do obrotu bronią i materiałami niebezpiecznymi
 • do pracy detektywa, czyli do wykonywania usług detektywistycznych
 • do pracy inspektora ruchu drogowego
 • do pracy strażnika gminnego (miejskiego)

Badanie kończy się wydaniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią. Szczegółowe przepisy określają termin ważności badań psychologicznych. W przypadku broni bojowej lub gazowej badanie należy powtarzać co 5 lat. W przypadku broni myśliwskiej nie ma obowiązku okresowego powtarzania badań. Wymagane są jedynie przy pierwszym i kolejnym występowaniu o broń.

Badania do posługiwania się bronią

Oferujemy kompleksowy pakiet badań lekarskich i psychologicznych potrzebnych do pozwolenia na broń:

Promocja

Komplet badań

Badania psychologiczne i lekarskie potrzebne do otrzymania pozwolenia na posiadanie broni

 • W placówce przy Grójeckiej 43 lok.12 A wykonujemy równocześnie badania psychologiczne i lekarskie do posługiwania się bronią.
 • Po badaniu otrzymują Państwo dwa dokumenty potrzebne do złożenia na policji: orzeczenie psychologiczne do posługiwania się bronią oraz orzeczenie lekarskie do posługiwania się bronią.
 • Wszystkie badania zajmują około 2 – 3 godzin.

Kto korzysta z naszych badań do posługiwania się bronią?

 • osoby posługujące się bronią
 • osoby starające się o pozwolenie na posiadanie broni
 • osoby zatrudnione przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osoby które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe
 • detektywi
 • inspektorzy transportu drogowego
 • strażnicy miejscy i gminni
 • strażnicy straży marszałkowskiej
 • komornicy, kuratorzy i sędziowie, prokuratorzy, syndycy
 • pracownicy ochrony

 

Badanie psychologiczne do posługiwania się bronią obejmuje ocenę:

 • poziomu umysłowego
 • osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
 • poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

 

Badania do posługiwania się bronią

Dla każdego , kto chce posiadać broń do ochrony osobistej, sportowej lub myśliwskiej Psycholog stwierdza czy osoba badana nie wykazuje zaburzeń natury psychologicznej (wymienionych w ustawie o broni i amunicji ) czyli sprawdza czy jest sprawna umysłowo i posiada pełną zdolność psychiczną do dysponowania bronią. W przypadku broni do ochrony osobistej badania powtarza się co 5 lat.

Badania do obrotu bronią

Do zatrudnienia przy wytwarzania lub obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją . Badanie dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarczą, lub są zatrudnione przy produkcji i obrocie materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Badanie psychologiczne sprawdza czy osoba badana nie wykazuje zaburzeń funkcjonowania psychologicznego. Badanie powtarza się co 5 lat.

Badania do materiałów wybuchowych

Badanie dotyczy osób, które prowadzą działalność w zakresie nabywania oraz przechowywanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego (np. praca przy fajerwerkach, w laboratorium chemicznym). Psycholog sprawdza poziom funkcjonowania psychologicznego i stwierdza czy brak istotnych zaburzeń w tym zakresie.

Badania inspektora ruchu drogowego

To badanie potrzebne jest wyłącznie do pracy inspektora transportu drogowego Ocenia poziom umysłowy, osobowość i poziom dojrzałości społecznej do prawidłowego wykonywania obowiązków inspektora

Badania strażnika miejskiego i gminnego

Do pracy na stanowisku strażnika. Badanie psychologiczne sprawdza czy osoba badana posiada zdolności psychiczne do wykonywania zadań strażnika . Dotyczy to zarówno strażników miejskich jak gminnych.

Badania do pracy detektywa

Dla osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa. Dla osób, które już pracują lub będą pracować w tym zawodzie. Badanie psychologiczne ocenia poziom umysłowy i osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz poziom dojrzałości społecznej. Badanie powtarza się co 5 lat.

Badania do posługiwania się bronią – co to jest i czy są konieczne?

Do złożenia na policji wniosku o pozwolenie na posiadanie broni są badania psychologiczne są konieczne. Polegają na: 1. rozmowie z psychologiem 2. poddaniu się testom psychologicznym. Badania do posługiwania się bronią trwają od godziny do półtorej, w zależności od tempa pracy osoby badanej. Informacja o wynikach przekazywana jest bezpośrednio po badaniu. Badania wykonywana są tylko przez uprawnionych psychologów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.
Testy psychologiczne do posiadania broni – na czym polegają, jak długo trwają?

Testy psychologiczne to część badania psychologicznego do posługiwania się bronią (na badanie składa się jeszcze rozmowa z psychologiem). Testy są różnorodne. Jedne dotyczą sprawności intelektualnej, inne cech osobowości bądź temperamentu. Badanie psychologiczne ma ustalić czy istnieją przeciwwskazania natury psychologicznej. Chodzi o zaburzenia, które są wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.
Badania psychologiczne na broń – gdzie w Warszawie można je wykonać?

Mamy dwie pracownie, w których wykonujemy badania psychologiczne do posługiwania się bronią.

W placówce przy ul. Grójeckiej 43 lok.12 A jest dostępny lekarz orzecznik, uprawniony do badania osób posługujących się bronią.

Terminy badań, dostępność.

Pracujemy również po południu, a także w soboty.
Testy psychologiczne a pozwolenie na broń – czy można ubiegać się o pozwolenie na broń bez badań (testów) psychologicznych?

O tym, że są niezbędne mówi Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji . Określa ona zasady wydawania pozwoleń na broń. W art. 15 i 15 a-l dokładnie opisuje reguły wykonywania badań psychologicznych i lekarskich oraz określa potrzebne uprawnienia psychologów i lekarzy. Lista upoważnionych psychologów dostępna jest na stronie: http://wpa.policja.waw.pl/wpa/bron/wykazy-lekarzy-i-psycho/525,dok.html
Badania lekarskie a pozwolenie na broń – czy można ubiegać się o pozwolenie na broń bez badań lekarskich?

Badania lekarskie, podobnie jak psychologiczne, są nieodzowne przy staraniu się o pozwolenie na posługiwanie się bronią. Są wymagane przez Ustawę o broni i amunicji. Przy składaniu dokumentów w komendzie policji wymagane są obydwa orzeczenia: psychologiczne i lekarskie. Lista lekarzy uprawnionych do badań znajduje się na stronie: http://wpa.policja.waw.pl/portal/wpa/119/525/Wykaz_psychologow.html Współpracujemy z lekarzami z listy upoważnionych do badania osób posługujących się bronią. Kontakt przekazujemy na życzenie podczas badania psychologicznego
Badanie psychologiczne to jeden z etapów konieczny do pokonania przy staraniu się o uzyskanie pozwolenia na broń (lub licencję pracownika ochrony, lub koncesję do obrotu bronią).

Dokładne informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Komendy Stołecznej Policji – Wydział Postępowań Administracyjnych. http://wpa.policja.waw.pl/portal/wpa/105/918/start.html
Badania na broń myśliwską

Jeśli chcesz zostać myśliwym, musisz się liczyć z koniecznością odbycia badań psychologicznych oraz lekarskich do posługiwania się bronią. Może to przebiec bardzo sprawnie, jeśli dobrze dobierzesz terminy. Na badanie psychologiczne umawiasz się w naszej pracowni z dnia na dzień. Wskazujemy również lekarza orzecznika.
Jakie badania na pozwolenie na broń myśliwską

Jeśli nosisz się z zamiarem kupna broni myśliwskiej, będziesz musiał przejść badania psychologiczne i lekarskie do posługiwania się bronią. Jeszcze dzisiaj umówisz się na badanie psychologiczne w naszej pracowni. Chętnie pomożemy również w znalezieniu lekarza orzecznika.
Badania do pozwolenia na broń myśliwską

Jeśli starasz się o pozwolenie, potrzebujesz badania psychologicznego i lekarskiego. Badanie psychologiczne trwa od 1 do 1,5 godziny. Trzeba wypełnić kilka testów i odbyć rozmowę z psychologiem. Jeśli wszystko wypadnie dobrze, badanie kończy się otrzymaniem pozytywnego orzeczenia psychologicznego. Pomagamy umówić się z lekarzem orzecznikiem.

PRAWO

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń .

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń .

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich I psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego (Dz.U.z 2016 r.poz. 171), w zw. z art.106 n § 9 ustawy z dn. 27.07. 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.133 z późn. zm.), dotyczące oceny zdolności do pełnienia obowiązków asesora sądowego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Promocja

Komplet badań

Badania psychologiczne i lekarskie  potrzebne do otrzymania pozwolenia na posiadanie broni

 • W placówce przy Grójeckiej 43 lok.12 wykonujemy równocześnie badania psychologiczne i lekarskie do posługiwania się bronią.
 • Po badaniu otrzymują Państwo dwa dokumenty potrzebne do złożenia na policji: orzeczenie psychologiczne do posługiwania się bronią oraz orzeczenie lekarskie do posługiwania się bronią.
 • Wszystkie badania zajmują około 2 – 3 godzin.